KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Odak Pazarlama İhracat İthalat Mümessillik Anonim Şirketi (“Odak”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata (“KVKK”) uygun olarak Kişisel Verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla kaleme almıştır.


İşbu aydınlatma metni ve açık rıza formu kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi tanımı ile Odak’tır (“Mersis No 0634000486900011”).

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, çalışan adayı tarafından şirketimize yapılmış bulunan iş başvurusu kapsamında; çalışan adayının başvuruda bulunduğu departman ve pozisyona ilişkin uygunluğunun değerlendirilmesi, çalışan adayının başvuruda bulunmadığı ancak Veri Sorumlusu tarafından istihdam edilebileceği düşünülen departman ve pozisyonlara ilişkin uygunluğunun değerlendirilmesi, ileride Şirketimiz bünyesinde değerlendirilebileceği açık bir pozisyon olması halinde yeniden değerlendirme yapılabilmesi, çalışan adayı tarafından referans olarak bildirilen gerçek ve/veya tüzel kişiler ile irtibata geçilerek çalışan adayının daha evvel ifa ettiği göreve ilişkin veya mevcut başvurduğu pozisyona uygunluğuna ilişkin bilgilerin talep edilmesi, talep halinde idari ve yargı mercilerine sunulması, tüm bu amaçlar doğrultusunda çalışan adaylarına posta, e-posta, telefon veya sair araçlar vasıtasıyla ulaşılması; Şirketimize taleplerini ileten çalışan adayları ile iletişime geçilmesi ve taleplerinin takip ve yönetiminin sağlanması, ek bilgi ve belge talep edilmesi veya süreç hakkında bilgilendirme yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, bu ortamlarda saklanmakta ve işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği,

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında hizmet alınan iş ortaklarına, şirketimiz adına veri işleme faaliyeti gerçekleştiren üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, yukarıda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan adayının kişisel verileri, veri sorumlusu tarafından, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile, veri sorumlusunun internet sitesi, iş ilanı yayımlanan diğer siteler, elden, e-posta veya posta ile tarafımıza başvuru iletilmesi, her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulama ve/veya elektronik ortam gibi muhtelif yollarla toplanmakta ve Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, Kanunun amacını düzenleyen 1. maddesi ile Kanunun kapsamını düzenleyen 2. maddesine uygunluğunun denetimi, yine Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla Şirketimiz veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında haklarınız açıkça belirtilmektedir. Bu kapsamda;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. Bu kapsamdaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No.40/A Zeytinburnu/ İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahipleri adına başvuru talebinde bulunabilmesi için Kişisel Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.